Mazací soustava motoru: Jak funguje mazání motoru?

Oil filter
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Mazací soustava je nedílnou součástí každého jednoho pístového spalovacího motoru a je nezbytně nutná pro mazání motoru.

Bez mazání motoru olejem by totiž motor nemohl fungovat, respektive mohl, ale jen velmi krátkou dobu.

Obsah

Mazací soustava motoru a její funkce

Mazací soustava motoru má za úkol zásobovat jednotlivé části motoru během provozu dostatečným množstvím motorového oleje, přičemž musí být zajištěn správný tlak oleje.

Pokles tlaku motorového oleje signalizuje kontrolka na přístrojové desce, protože v takovém případě hrozí nedostatečné mazání jednotlivých komponent motoru, což může vést k zadření motoru.

Overheated engine

Mazací soustava motoru musí dále zajišťovat:

 • Mazání - snížení tření mezi pohybujícími se částmi motoru tak aby nedocházelo k zadírání

 • Chlazení - odvod tepla z míst (komponentů), které nelze chladit pomocí chladicí kapaliny

 • Těsnění - dotěsňování stykových ploch mezi pístem a válcem tak, aby bylo pronikání plynů ze spalovacího prostoru kolem pístu co nejmenší

 • Čištění - odvod kovového otěru, usazenin a zbytků po spálené směsi

 • Ochrana kovových částí před korozí

 • Snížení hlučnosti motoru - olejový film na kontaktních plochách tlumí hluk a vibrace

Nejčastější způsoby mazání motoru:

 1. Tlakové mazání

 2. Mazání se suchou klikovou skříní

 3. Mazání mastnou směsí

1. Tlakové mazání

Tlakové mazání se používá u čtyřtaktních pístových spalovacích motorů. Olejové čerpadlo nasává motorový olej z olejové vany přes sítko a tlačí jej mazacími kanály k mazaným místům motoru.

Ve většině případů se však kromě sítka na čištění oleje používají i další čističe (olejový filtr). Z mazaných míst motorový olej odtéká zpět do olejové vany.

2. Mazání se suchou klikovou skříní

Jedná se o typ mazání, které se využívá především u terénních a sportovních automobilů. Při tomto způsobu mazání je motorový olej, který stéká do olejové vany, odčerpáván pomocí odsávacího čerpadla do olejové nádrže.

Z této olejové nádrže pak druhé olejové čerpadlo vytlačuje motorový olej přes olejový filtr na mazaná místa motoru. Takovým způsobem se zajišťuje spolehlivé mazání i při velmi velkých náklonech vozidla či při velkých odstředivých silách způsobených rychlým průjezdem zatáčkami.

3. Mazání mastnou směsí

Jedná se o nejjednodušší způsob mazání motoru. Při tomto způsobu mazání se mazací olej přidává přímo do paliva. Poměr míchání oleje s palivem udává výrobce motoru, ale pohybuje se v rozmezí od 1:20 až 1:100.

Mazání mastnou směsí se používá u dvoutaktních motorů motocyklů, sekaček či motorových pil nebo malých pracovních strojů. V současných čtyřtaktních automobilových motorech je však nejrozšířenějším způsobem mazání motoru právě tlakové mazání.

Jak postupuje motorový olej mazací soustavou?

Motor oil

Na začátku se nachází motorový olej v olejové vaně. Z olejové vany se motorový olej nasává přes sací koš pomocí olejového čerpadla do olejového čističe (olejového filtru). Z olejového filtru se pak olej dostává ke klikové hřídeli, kde jsou pomocí samostatných kanálů mazána hlavní ložiska klikového hřídele.

Z hlavních ložisek klikového hřídele se olej dostává do ojničních ložisek. Motorový olej však putuje také do hlavy válců, kde maže ventilový mechanismus. Po ojničních ložiskách následují písty a válce, které jsou mazány pomocí trysek. Tyto trysky stříkají olej na stěny válců.

U některých motorů jsou však chlazeny motorovým olejem i přímo písty. K tomu slouží speciální trysky, které stříkají olej do hlavy pístů. Písty mají po svém obvodu kulaté otvory a také drážky pro pístní kroužky (těsnící a stírací).

Stírací kroužek roztírá motorový olej po stěnách válce, který pak přes kulaté otvory pístu stéká zpátky do olejové vany motoru.

Komponenty mazací soustavy motoru

 1. Olejová vana

 2. Olejové čerpadlo

 3. Snímač tlaku motorového oleje

 4. Snímač hladiny motorového oleje

 5. Redukční ventil

 6. Olejový čistič

 7. Přepouštěcí ventil

 8. Zpětné uzavírací ventily

1. Olejová vana

Olejová vana obsahuje zásobu motorového oleje pro motor, ale také uzavírá klikovou skříň zespodu. Mezi klikovou skříní a olejovou vanou se nachází těsnění, aby nedocházelo k průsaku oleje přes spoj těchto dvou částí.

Aby se však zajistilo spolehlivé nasávání oleje pomocí olejového čerpadla, je olejová vana vybavena příčkami, které zabraňují přelévání oleje z místa sání čerpadla.

Povrch olejové vany však neslouží jen jako uzávěr pro klikovou skříň, ale také jako chladící plocha. Právě z tohoto důvodu jsou olejové vany některých motorů vybaveny chladícími žebry, které napomáhají chladit motorový olej.

2. Olejové čerpadlo

Oil pump

Olejové čerpadlo přepravuje motorový olej na mazací místa, přičemž musí zajišťovat dostatečný tlak oleje. Olejové čerpadlo je tedy nezbytnou součástí každého tlakového systému mazání.

3. Snímač tlaku motorového oleje

Tento snímač slouží ke kontrole tlaku motorového oleje. Snímač tlaku se nachází v tlakovém vedení mazací soustavy za olejovým čerpadlem. Je-li tlak oleje dostatečný, tlačí motorový olej na membránu spínacího kontaktu, který je spojen s kostrou vozidla.

V takovém případě dojde k přerušení spojení s kostrou vozidla, což způsobí, že se kontrolka tlaku oleje zhasne. V případě, že je tlak nedostatečný, rozsvítí se kontrolka tlaku oleje au některých automobilů se motor dostane do nouzového režimu.

4. Snímač hladiny motorového oleje

Slouží ke kontrole hladiny motorového oleje. Pokud je motorového oleje málo, vyšle tento snímač signál řídící jednotce motoru, která rozsvítí kontrolku hladiny motorového oleje.

5. Redukční ventil

Nachází se za olejovým čerpadlem a zabraňuje příliš vysokému tlaku oleje. Příliš vysoký tlak oleje totiž není žádoucí, neboť ohrožuje těsnění, olejové vedení, hadice, čistič oleje a tak podobně.

6. Olejový čistič

Olejový čistič, je v podstatě olejový filtr, který je určen k odstranění nečistot z motorového oleje. V motorech pro automobily je tento filtr umístěn ve spodní nebo střední části motoru.

Olejový filtr se používá k tomu, aby se zabránilo předčasné degradaci motorového oleje způsobené pevnými nečistotami nacházejícími se v oleji, jako jsou kovový otěr, saze, prach a tak podobně.

Filtrací těchto nečistot se prodlužuje životnost motorového oleje a tím i jeho interval výměny.

7. Přepouštěcí ventil

Je nejčastěji umístěn v tělese olejového filtru. V případě ucpání olejového filtru, zajistí přepouštěcí ventil zásobování motoru nevyčištěným motorovým olejem.

Motor je tak mazán alespoň nevyčištěným olejem, což je ovšem určitě lepší případ než ten, ve kterém by nebyl mazán vůbec.

8. Zpětné uzavírací ventily

Jsou umístěny v přívodním a odtokovém vedení mazací soustavy. Tyto ventily zabraňují odtoku oleje zpět do olejové vany v době, kdy je motor vypnutý. Po nastartování motoru je tak díky těmto ventilům dosaženo plné mazání motoru v mnohem kratším čase.

Mazací soustava a motorový olej

Motorový olej je v motoru vystaven vysokému tepelnému, chemickému, ale také mechanickému namáhání. Mezi pístem a válcem totiž pronikají do prostoru klikové skříně spálené plyny a vzduch, které urychlují degradaci motorového oleje.

Engine oil change

Na degradaci oleje se však podílejí také nečistoty jako prach ze silnice, asfalt, otěr z kovových částí motoru, voda či pronikající chladící kapalina. Mechanické znečištění oleje prachem a kovovým otěrem je však poměrně snadné odstranit pomocí čističe oleje (olejového filtru). Degradaci oleje chemickými vlivy však zabránit nelze.

Interval výměny oleje a správnou specifikaci motorového oleje předepisuje výrobce motoru podle počtu ujetých kilometrů nebo podle časového intervalu. Bez ohledu na interval výměny by však každý řidič neměl zapomínat na pravidelnou kontrolu hladiny motorového oleje.

Každý motor má totiž určitou běžnou spotřebu motorového oleje, a to iv případě, je-li v motoru vše v pořádku a netrápí ho žádná porucha či opotřebování některé části, vlivem čehož by mohlo docházet k nadměrné spotřebě motorového oleje.

Spotřebu motorového oleje udává výrobce motoru. K této běžné spotřebě motorového oleje dochází při průniku oleje do spalovacího prostoru.

Na co bys neměl zapomínat

Oil and fuel filter
 • používat motorový olej předepsaný nebo schválený výrobcem motoru

 • pravidelně kontrolovat stav hladiny motorového oleje

 • pravidelně měnit motorový olej, nejpozději podle výrobcem stanoveného intervalu

 • výměnu motorového oleje provádět pouze při zahřátém motoru

 • při výměně motorového oleje je třeba vyměnit také olejový filtr

Video ukázka znázorňující jak funguje mazací soustava v autě: