Porucha lambda sondy: Co ji způsobuje a jak se projevuje?

Lambda probe
Pod kapotou
Publikováno
Článek přeložen s pomocí AI z originálu (zdroj: autoride.sk)

Porucha lambda sondy může stát za mnoha problémy, které se týkají spotřeby paliva a chodu motoru. O tom, jak se porucha lambda sondy projevuje a jaké problémy způsobuje, si řekneme v dnešním článku.

Nejprve se však podívejme na charakteristiku lambda sondy ak čemu vůbec slouží.

Obsah

K čemu slouží a jak funguje lambda sonda?

Lambda sonda je kyslíkový senzor ve výfukovém potrubí, který se používá u všech zážehových motorů s elektrickým vstřikováním benzínu, ale jsou jí vybaveny i některé moderní vznětové motory.

Lambda sonda je tedy senzor ve výfukovém potrubí, který reaguje na přítomnost kyslíku ve výfukovém potrubí a na základě chemické reakce vytváří elektrický signál. Tento signál je odeslán řídicí jednotce motoru, která poté pomocí škrtící klapky a vstřikovačů upraví poměr paliva a vzduchu v pracovním prostoru. Výstupní hodnota signálu, který pošle lambda sonda řídicí jednotce motoru, se mění v závislosti na obsahu kyslíku ve výfukovém potrubí.

Pomocí lambda sondy je řídící jednotka motoru schopna vytvářet co nejlepší poměr směsi (paliva a vzduchu), díky čemuž pracuje motor hospodárně a produkuje méně škodlivých látek. Lambda sonda má podobný tvar jako zapalovací svíčka a je vyrobena z platiny a keramických materiálů.

Moderní automobily jsou ovšem vybaveny dvěma lambda sondami. První lambda sonda, označovaná jako regulační, se nachází před katalyzátorem a plní svoji klasickou funkci. Druhá lambda sonda, označovaná jako diagnostická, se nachází za katalyzátorem a jejím úkolem je kontrolovat účinnost katalyzátoru.

Pokud je katalyzátor nefunkční, nedochází v něm k rozkladu škodlivých látek. Pokud tedy druhá lambda sonda naměří stejné hodnoty jako ta první, znamená to, že je katalyzátor nefunkční, vlivem čehož se motor přepne do nouzového režimu nebo se rozsvítí kontrolka motoru.

Jaké poruchy způsobuje lambda sonda?

Porucha lambda sondy může způsobovat hned několik problémů, zejména vysokou spotřebu paliva, nepravidelný chod motoru či špatné starty. Pojďme se podívat na to, jak se tyto problémy projevují.

Vysoká spotřeba paliva:

V případě, že je lambda sonda opotřebovaná a ne nadobro vyřazena z provozu, běží motor normálně a nesvítí ani kontrolka motoru. Na oko tak všechno vypadá v pořádku, i když tomu tak není.

Opotřebovanou lambda sondu lze však odhalit poměrně snadno, a to podle zápachu benzínu, který vzniká za autem i tehdy, je-li motor zahřátý na svou provozní teplotu. To znamená, že je směs bohatší, než by ve skutečnosti měla být.

Dalším příznakem opotřebované lambda sondy je také zvýšená spotřeba paliva. Tu si však člověk nemusí povšimnout, a to zejména tehdy, pokud automobil nevyužívá jen sám nebo koupil-li automobil, jehož lambda sonda již byla v takovém stavu. Opotřebovaná lambda sonda se však projevuje i poklesem výkonu, na který si ale řidič zvykne, jelikož k němu nedochází náhle, ale průběžně.

Skutečný stav lambda sondy lze zjistit pomocí měření napětí na jejím kladném a záporném vodiči.

Nepravidelný chod a špatné starty:

Pokud je lambda sonda nadobro poškozena nebo je její životnost již na konci projevuje se tento problém obtížnými starty a velmi nepravidelným a nekultivovaným chodem motoru, který je doprovázen kolísáním výkonu.

V některých případech však může řídicí jednotka nastavit motor do nouzového režimu, při kterém se bude směs smíchávat podle stechiometrického poměru. V takovém případě se však porucha lambda sondy ohlašuje svítící kontrolkou motoru.

V případě, že se ve výfukovém potrubí nacházejí dvě lambda sondy, přičemž problém je jen s diagnostickou a tedy lambda sondou, která se nachází za katalyzátorem, vznikne nesoulad mezi oběma lambda sondami. To způsobí, že se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka motoru, ale chod motoru, výkon či spotřeba paliva se nezmění. Problémem je tedy jen fakt, že s takovým autem neprojedeš přes STK.

Porucha lambda sondy však kromě zmíněných problémů může při dlouhodobém neřešení způsobit i poškození katalyzátoru. Ten mohou totiž poškodit vysoké teploty vznikající ve výfukovém potrubí vlivem spalování příliš bohaté směsi i v režimech motoru, kdy to není žádoucí.

Příčiny poruchy lambda sondy:

Lambda probe

Přirozené opotřebení/poškození:

Lambda sonda je ve výfukovém potrubí vystavena velmi nežádoucím vlivům. Jedná se zejména o vysokou teplotu a agresivní chemický vliv výfukových plynů. Je tedy přirozené, že lambda sonda časem opotřebovává a její životnost jednoho dne skončí.

Mechanické poškození:

Nejčastější mechanická poškození lambda sondy vznikají během její montáže. Mezi ně můžeme zařadit například:

  • ulomení lambda sondy (chybná montáž)

  • zlomený vodič (chybná montáž)

  • uvolněné těsnění sondy (chybná montáž)

  • koroze kontaktů (vlhkost)

  • usazeniny na snímači (spalování oleje, chladicí kapaliny)

Prohlédni si krátkou ukázku, jak pracuje lambda sonda: